Regulamin

REGULAMIN SPECJALNY PANDEMIA COVID19
OBOWIĄZUJE OD 01.05.2020

1.
INSTRUKTOR I KURSANT JEST ZOBOWIĄZANY DO NATYCHMIASTOWEGO POWIADOMIENIA W FORMIE SMS NA NR ALARMOWY OSK 24/7 Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA : 516 01 00 01 W PRZYPADKU NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW STANU ZDROWIA TYPOWYCH DLA COVID19 JAK PODWYŻSZONA TEMPERATURA CIAŁA , BÓLE KOŚCI , BRAK SMAKU LUB WĘCHU ITP . ZAJĘCIA W TAKIM PRZYPADKU NIE MOGĄ SIĘ ODBYĆ.

2.
INSTRUKTOR I KURSANT ZOBOWIĄZANY JEST DO NATYCHMIASTOWEGO POWIADOMIENIA W FORMIE SMS NA NR ALARMOWY  OSK 24/7 Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA : 516 01 00 01 W PRZYPADKU POWROTU ZZA GRANICY LUB KONTAKTU OSOBĄ POWRACAJĄCĄ ZZA GRANICY LUB OBJETĄ KWARANTANNĄ. 

3.
INSTRUKTOR I KURSANT ZOBOWIĄZANY JEST PRZED ZAJĘCIAMI DO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA I OBOWIĄZKOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK I UŻYWANIA PODCZAS ZAJĘĆ MASECZKI ZASŁANIAJĄCEJ USTA I NOS. W PRZECIWNYM RAZIE ZAJĘCIA NIE MOGĄ SIĘ ODBYĆ.

4.
INSTRUKTOR KAŻDORAZOWO PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO DEZYNFEKCJI NEWRALGICZNYCH PUNKTÓW OBSŁUGI POJAZDU, A PO ZAKOŃCZENIU DNIA PRACY DO OGÓLNEJ DEZYNFEKCJI POJAZDU.

5.
BRAK STOSOWANIA W/W ZASAD NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ W FORMIE SMS NA NR ALARMOWY OSK 24/7 : 516 01 00 01. W TAKIM PRZYPADKU ZAJĘCIA NIE MOGĄ SIĘ ODBYĆ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN PODSTAWOWY KURSU PRAWA JAZDY W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW ELITE W GDAŃSKU
OBOWIĄZUJE OD 01.06.2013

1.
Każdy uczący się Kursant w wieku do 25 lat otrzymuje od ośrodka 100 zł zniżki na kurs kat. B manual (z wyłączeniem pozostałych kategorii). 
Każdy Kursant bez względu na wiek i formę nauki  pracy otrzymuje od ośrodka 100 zł specjalnej zniżki na kurs kat. B manual (z wyłączeniem pozostałych kategorii) za jednorazową płatność.
Powyższe zniżki łączymy automatycznie.

2.
Gwarancją rezerwacji miejsca na wybranym kursie jest dokonanie wpłaty zadatku minimum 600 zł w biurze lub przelewem na konto ośrodka w ciągu 3 dni od zapisu. W przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana. Pierwsza wpłata zawsze traktowana jest jako zadatek.

3.
Kursant na początku szkolenia otrzymuje od wykładowcy darmową pełną bazę pytań państwowych na płycie DVD lub on line (wykorzystanych na koniec kursu na egzaminie wewnętrznym teoretycznym, a następnie państwowym).
Kursant moze korzystać z darmowych konsultacji on line wykładowcą lub instruktorem w jednej z form podanych w punkcie 6.
Kursant może skorzystać również z badań lekarskich na miejscu u lekarza ośrodka w okazyjnej cenie z dofinansowaniem ośrodka.
Kursant ma prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki ośrodka po uiszczeniu kaucji zwrotnej.

4.
Kursantowi przysługuje prawo automatycznego rozłożenia płatności na raty 0% bez jakichkolwiek opłat i zaświadczeń wg harmonogramu :
1 wpłata - zadatek przy zapisie - 600 zł
2 wpłata - przed rozpoczęciem jazd 600 zł (razemstan wpłat 1200 zł)
3 wpłata - regulująca do całości do 10 godziny jazdy

Biorąc pod uwage dynamikę rynku kursów na prawo jazdy (zmiana pojazdów, koszty ubezpieczenia itp.) Kursanta obowiązuje cena z dnia zapisu i jest gwarantowana tylko w przypadku zachowania ciągłości w szkoleniu (max 6 miesięcy od dnia zapisu).

5.
W przypadku nie zachowania zapisów w punkcie 4 Kursant zobowiązuje się do dopłaty do aktualnie obowiązującej ceny kursu - jednak nie niższej niż ta z dnia zapisu.

6.
Po skończonych zajęciach teoretycznych - wykładach i szkoleniu z 1 pomocy (minimum 30 godzin lekcyjnych) należy
wysłać sms na nr : 516 01 00 01 (pn-pt 10.00-18.00)
lub email na : [email protected]
z prośbą o przydzielenie instruktora zajęć praktycznych podając swoją dyspozycyjność i ewentualny wybór instruktora.
Warunkiem przydzielenia instruktora zajęć praktycznych jest dostarczenie max w ciągu tygodnia (w formie sms/email) od badań lekarskich w ośrodku nr PKK i stan wpłat co najmniej 1200 zł. Po weryfikacji biuro niezwłocznie przydzieli instruktora z uwzględnieniem wyboru pod warunkiem wspólnej zgodności w dostępności.

7.
Zaplanowane zajęcia praktyczne w przypadku niemożności ich odbycia należy niezwłocznie odwołać bezpośrednio u przydzielonego instruktora formie sms co najmniej 24 godziny przed nimi. W przypadku nieodwołania zajęć praktycznych z instruktorem co najmniej 24 godziny przed nimi należy dokupić takie zajęcia w identycznej ilości jako jazdy dodatkowe wg aktualnego cennika. Są to straty poniesione przez ośrodek i instruktora wynikające z powstałej luki w rozkładzie zajęć. Ośrodek ani instruktor nie jest w stanie w tak krótkim czasie umówić w to miejsce innego Kursanta.
W tym przypadku godzina(y) jazdy nie mogą przepaść lub zostać zaliczona(e) ponieważ Kursant musi odbyć całość zajęć praktycznych przewidzianych przepisami.

8.
Czas na wykorzystanie wpłaconych środków to  24 miesięce od wpłaty , po tym czasie nie ma możliwości ich wykorzystania i nie podlegają one zwrotowi. W przypadku przerwania szkolenia dokumentacja Kursanta zgodnie z obowiązującymi przepisami może być przechowywana maksymalnie 24 miesiące od ostatniego w niej wpisu i po tym czasie podlega zniszczeniu. Jest to jednocześnie ostateczny termin do ukończenia egzaminami wewnętrznymi kursu w naszym ośrodku.

9.
W przypadku przerwania kursu lub rezygnacji z zapisu na kurs Kursant ma prawo do zwrotu ewentualnej nadpłaty przed upływem 24 miesięcy od wpłaty. Jest ona rozliczana proporcjonalnie do ilości odbytych godzin szkolenia. Wg zasady : cena kursu podzielona przez 60 godzin szkolenia (30 godz wykładów + 30 godz jazd) pomnożona przez ilość pozostałych godzin i pomniejszona o 200 zł (50 zł za materiały szkoleniowe i 150 zł opłaty manipulacyjnej)

10.
Po ukończonej części teoretycznej i praktycznej należy przystąpić do obowiązkowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami) egzaminu wewnętrznego w następującej kolejności :
1.Teoretycznego - zdawanego w biurze w godzinach jego pracy z wyjątkiem przypadających świąt (bez potrzeby wcześniejszego umawiania) składającego się z testów komputerowych otrzymanych od wykładowcy na na pierwszych zajęciach (patrz punkt 3).
Pierwszy egzamin wewnętrzny teoretyczny jest bezpłatny - w cenie kursu. W trosce o najwyższy poziom szkolenia i aby zachęcić Kursantów do nauki wprowadziliśmy symboliczną opłatę 20 zł za każdy kolejny. Środki zebrane w ten sposób przekazywane są raz do roku w Święta Bożego Narodzenia na szczytny cel (np. wsparcie Osooby Niepełnosprawnej, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy itp)
2. Praktycznego zdawanego u kierownika ośrodka lub przydzielonego przez niego instruktora.
Pierwszy egzamin wewnętrzny praktyczny jest bezpłatny - w cenie kursu. Każdy kolejny realizowany jest w cenie jazdy dodatkowej wg obowiązującego aktualnie cennika.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu wewnętrznego (teoria i praktyka) ośrodek aktualizuje w najszybszym możliwym czasie w formie elektronicznej nr PKK Kursanta i informuje go o tym fakcie w formie sms na nr podany we wniosku o wydanie prawa jazdy.

11.
Po aktualizacji nr PKK należy zapisać się osobiście lub on line do dowolnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego podając swój nr PKK (otrzymany w sms potwierdzającym aktualizację PKK) i wnosząc opłatę za egzamin państwowy - celem ustalenia terminu egzaminu państwowego. Po zdanym pozytywnie z obu części (teoria+praktyka) egzaminie państwowym należy uiścić i okazać  w swoim urzędzie miasta lub starostwie opłatę za wydanie prawa jazdy - dopiero wtedy zostanie zamówione i wydane. O fakcie gotowości do odbioru prawa jazdy urząd lub starostwo informuje w formie sms na nr podany we wniosku o wydanie prawa jazdy.

12.
W dowolnym momencie szkolenia praktycznego istnieje możliwość zmiany instruktora zajęć praktycznych. W trosce o najwyższą jakość szkolenia prosimy zgłaszać wszelkie sugestie i uwagi dotyczące kursu - w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub sms na nr 516 01 00 01  (pn -pt 10.00-18.00)

Dziękujemy za zaufanie i życzymy samych sukcesów !
Zespół OSK ELITE